خرید ویلا جنگلی

 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی نوشهر . ویلا مدرن جنگلی با ویوی دریا و جنگل از روف گاردن و تراس ویلا در نوشهر مازندران . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1932 مساحت زیربنا 340 خواب 3
 • ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت دشت در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی محمودآباد . ویلا نوساز با سند تکبرگ سمت دشت و چمنزار محمودآباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا مستقل سمت دشت در محمودآباد

  کد ملک v1927 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی نوشهر . خرید ویلا در نوشهر . ویلا سمت جنگل . ویلا دوبلکس سنددار نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1925 مساحت زیربنا 312 خواب 4
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی استخردار در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی استخردار در رویان. ویلا در رویان. خرید ویلا رویان. فروش ویلا دوبلکس سنددار رویان مازندران . خرید ویلا جنگلی استخردار در رویان

  کد ملک v1923 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی رویان . خرید ویلا در رویان . ویلا سنددار در رویان . فروش ویلا سمت جنگلهای رویان مازندران . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در رویان

  کد ملک v1922 مساحت زیربنا 110 خواب 2
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی سرخرود. خرید ویلا سرخرود . ویلا دوبلکس در سرخرود . ویلا استخردار با سند سرخرود مازندران . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1921 مساحت زیربنا 213 خواب 2
 • ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا استخردار با سند و دید به جنگل و دریامازندران نوشهر . خرید ویلا شهرکی دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1910 مساحت زیربنا 220 خواب 3
 • ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی نوشهر . ویلا شهرکی جنگلی دوبلکس و نوساخت در نوشهر مازندران شمال ویوی عالی جنگلی . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1908 مساحت زیربنا 200 خواب 2
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا نوساخت و دوبلکس با ویوی عالی جنگل در چمستان در استان مازندران شمال . خرید ویلا دید به جنگل در چمستان

  کد ملک v1906 مساحت زیربنا 200 خواب 4
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی محمودآباد . خرید و فروش ویلا نوساز و مستقل سمت شالیزارهای محموداباد مازندران در شمال کشور . خرید ویلا سمت چمنزار و دشت در محمودآباد

  کد ملک v1904 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به چمنزار و دشت در سرخرود

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی سرخرود مازندران . خرید ویلا در سرخرود .ویلا نوساز با چشم انداز چمنزار و دشت در سرخرودشمال . خرید ویلا دید به چمنزار و دشت در سرخرود

  کد ملک v1902 مساحت زیربنا 165 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی مبله در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی رویان مازندرن . خرید و فروش ویلا مبله . ویلا دوبلکس سمت جنگلهای رویان در مازندران شمال . خرید ویلا جنگلی مبله در رویان

  کد ملک v1901 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی استخردار در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی چمستان مازندران . خرید ویلا چمستان . ویلا تریبلکس با ویوی جنگل ، با سند و استخر در چمستان . خرید ویلا جنگلی استخردار در چمستان

  کد ملک v1900 مساحت زیربنا 450 خواب 5
 • ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی نوشهر مازندران . خرید ویلا تریبلکس سمت نوشهر با شاه نشین و سند تکبرگ در مازندران شمال . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1898 مساحت زیربنا 300 خواب 5
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۳تومان

  جنگلی مبله در کلوده

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی کلوده مازندران . خرید ویلا کلوده . ویلا جنگلی مبله نوساز در کلوده مازندران در شمال کشور . خرید ویلا جنگلی مبله در کلوده

  کد ملک v1895 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مبله سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا جنگلی سنددار مبله و نوساز در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا مبله سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1892 مساحت زیربنا 160 خواب 3
 • ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی سنددار نوشهر . ویلا جنگلی مبله با شاه نشین و سونا و جکوزی و حیاط در نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا دید به جنگل در نوشهر

  کد ملک v1891 مساحت زیربنا 330 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی شهرکی نوشهر . ویلا در نوشهر . خرید ویلا شمال در نوشهر . ویلا جنگلی داخل شهرک با سند تکبرگ . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در نوشهر

  کد ملک v1890 مساحت زیربنا 240 خواب 4
 • ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل سمت جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی نوشهر . ویلا سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا نوشهر . ویلا جنگلی سنددار نوشهر مازندران در شمال . خرید ویلا مستقل سمت جنگل در نوشهر

  کد ملک v1889 مساحت زیربنا 312 خواب 4
 • ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  ویلا جنگلی

  خرید و فروش ویلا در شمال . خرید ویلا جنگلی دوبلکس با سند ششدانگ در نوشهر مازندران شمال با ویوی جنگل . خرید ویلا مستقل جنگلی سنددار در نوشهر

  کد ملک v1881 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی ارزان قیمت در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی در چمستان مازندران . خرید و فروش ویلا قیمت مناسب سمت جنگل چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا جنگلی ارزان قیمت در چمستان

  کد ملک v1880 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی شهرکی چمستان مازندران . ویلا جنگلی داخل شهرک با سند تکبرگ در چمستان مازندران در شمال کشور . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1879 مساحت زیربنا 200 خواب 3
 • ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی سمت جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی شهرکی چمستان . خرید ویلا داخل شهرک جنگلی با سند و تراس رو به جنگل چمستان مازندران شمال . خرید ویلا شهرکی سمت جنگل در چمستان

  کد ملک v1878 مساحت زیربنا 130 خواب 3
 • ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  نزدیک جنگل در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی سمت جنگل نوشهر . خرید ویلا جنگلی با سند مالکیت و حیاط بزرگ گلکاری شده نوشهر مازندران شمال . خرید ویلا نزدیک جنگل در نوشهر

  کد ملک v1876 مساحت زیربنا 170 خواب 2
 • ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا و جنگل در رویان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی دید به دریا و جنگل در رویان.ویلا لاکچری با استخر و روف گاردن و سند مالکیت رویان مازندران . خرید ویلا دید به دریا و جنگل در رویان

  کد ملک v1875 مساحت زیربنا 400 خواب 4
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  شهرکی جنگلی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی داخل شهرک در چمستان . فروش ویلا جنگلی با سند مالکیت داخل شهرکی در چمستان مازندران در شمال . خرید ویلا شهرکی جنگلی در چمستان

  کد ملک v1867 مساحت زیربنا 250 خواب 3
 • ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  کنار جنگل در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا جنگلی چمستان . خرید ویلا جنگلی در چمستان مازندران در شمال کشور ، 3 خوابه و تراس رو به جنگل . خرید ویلا کنار جنگل در چمستان

  کد ملک v1865 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت جنگل و دشت در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال در استان مازندران . ویلا فروشی جنگلی در نوشهر مازندران در شمال ایران با بنای دوبلکس و سند . خرید ویلا سمت جنگل و دشت در نوشهر

  کد ملک v1864 مساحت زیربنا 180 خواب 3
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  مستقل جنگلی در نوشهر

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال فروشی در نوشهر مازندران با بنای تریبلکس و نوساز و طبقه شاه نشین سمت جنگل های نخ شمال . خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر

  کد ملک v1863 مساحت زیربنا 300 خواب 3
 • ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی شهرکی در چمستان

  ویلا جنگلی

  ویلا شمال در چمستان . فروش ویلا جنگلی داخل شهرک با بنای دوبلکس و نوساز در چمستان مازندران شمال کشور . خرید ویلا جنگلی شهرکی در چمستان

  کد ملک v1853 مساحت زیربنا 140 خواب 2