خرید ویلا شهرکی

 • ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در آمل

  کد ملک 3497 مساحت 250 زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در آمل

  کد ملک 3496 مساحت 250 زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3495 مساحت 320 زیربنا 250 خواب 3
 • ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در آمل

  کد ملک 3494 مساحت 250 زیربنا 200 خواب 3
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در آمل

  کد ملک 3493 مساحت 130 زیربنا 70 خواب 2
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3492 مساحت 250 زیربنا 240 خواب 3
 • ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3491 مساحت 260 زیربنا 240 خواب 3
 • ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در آمل

  کد ملک 3490 مساحت 400 زیربنا 250 خواب 4
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در نور

  کد ملک 3489 مساحت 210 زیربنا 140 خواب 2
 • ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در نوشهر

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس دریا در نوشهر

  کد ملک 3488 مساحت 510 زیربنا 600 خواب 4
 • ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نوشهر

  کد ملک 3586 مساحت 230 زیربنا 280 خواب 3
 • ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نوشهر

  کد ملک 3485 مساحت 315 زیربنا 300 خواب 3
 • ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در سیسنگان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید همکف جنگل در سیسنگان

  کد ملک 3484 مساحت 210 زیربنا 100 خواب 2
 • ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نوشهر

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نوشهر

  کد ملک 3483 مساحت 690 زیربنا 300 خواب 5
 • ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در سیسنگان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در سیسنگان

  کد ملک 3481 مساحت 270 زیربنا 250 خواب
 • ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در سیسنگان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس دریا در سیسنگان

  کد ملک 3480 مساحت 310 زیربنا 240 خواب 4
 • ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در رویان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس دریا در رویان

  کد ملک 3478 مساحت 645 زیربنا 450 خواب 4
 • ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در نوشهر

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید همکف دریا در نوشهر

  کد ملک 3477 مساحت 220 زیربنا 120 خواب 2
 • ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در نوشهر

  ویلا شهرکی

  دربهترین منطقه با یک لوکشین عالی قرار گرفته هست . خرید دوبلکس دریا در نوشهر

  کد ملک 3476 مساحت 270 زیربنا 160 خواب 3
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در نور

  کد ملک 3475 مساحت 250 زیربنا 100 خواب 2
 • ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحل در رویان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس ساحل در رویان

  کد ملک 3474 مساحت 400 زیربنا 400 خواب 4
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در چمستان

  کد ملک 3472 مساحت 380 زیربنا 160 خواب 3
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در چمستان

  کد ملک 4371 مساحت 217 زیربنا 130 خواب 3
 • ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در چمستان

  کد ملک 3470 مساحت 220 زیربنا 170 خواب 3
 • ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در چمستان

  کد ملک 3469 مساحت 240 زیربنا 170 خواب 3
 • ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در چمستان

  کد ملک 3467 مساحت 320 زیربنا 200 خواب 4
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در آمل

  کد ملک 3466 مساحت 230 زیربنا 150 خواب 3
 • ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در چمستان

  کد ملک 3465 مساحت 250 زیربنا 220 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در آمل

  کد ملک 3463 مساحت 230 زیربنا 170 خواب 3
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3461 مساحت 110 زیربنا 60 خواب 2