خرید ویلا شهرکی

 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3527 مساحت 140 زیربنا 70 خواب 2
 • ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در چمستان

  کد ملک 3526 مساحت 250 زیربنا 130 خواب 3
 • ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در کلوده

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید همکف جنگل در کلوده

  کد ملک 3525 مساحت 360 زیربنا 160 خواب 3
 • ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در کلوده

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید تریبلکس دریا در کلوده

  کد ملک 3524 مساحت 220 زیربنا 280 خواب 3
 • ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در کلوده

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس دریا در کلوده

  کد ملک 3523 مساحت 450 زیربنا 300 خواب 4
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک 3522 مساحت 160 زیربنا 85 خواب 2
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3521 مساحت 220 زیربنا 120 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3520 مساحت 210 زیربنا 110 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3519 مساحت 150 زیربنا 85 خواب 2
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در کلوده

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت دریا در کلوده

  کد ملک 3518 مساحت 220 زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دریا در کلوده

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید همکف دریا در کلوده

  کد ملک 3517 مساحت 360 زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در چمستان

  کد ملک 3516 مساحت 230 زیربنا 190 خواب 3
 • ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3515 مساحت 315 زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در چمستان

  کد ملک 3514 مساحت 320 زیربنا 140 خواب 3
 • ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3513 مساحت 130 زیربنا 70 خواب 2
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در نور

  کد ملک 3512 مساحت 240 زیربنا 160 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در چمستان

  کد ملک 3511 مساحت 200 زیربنا 80 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید فلت جنگل در نور

  کد ملک 3510 مساحت 170 زیربنا 85 خواب 2
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3509 مساحت 225 زیربنا 200 خواب 3
 • ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید تریبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3508 مساحت 500 زیربنا 300 خواب 3
 • ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3507 مساحت 260 زیربنا 180 خواب 3
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در آمل

  کد ملک 3506 مساحت 245 زیربنا 180 خواب 3
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در کلوده

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در کلوده

  کد ملک 3505 مساحت 250 زیربنا 140 خواب 2
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در آمل

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در آمل

  کد ملک 3504 مساحت 170 زیربنا 120 خواب 3
 • ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید تریبلکس جنگل در چمستان

  کد ملک 3503 مساحت 210 زیربنا 280 خواب 4
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید نیم پیلوت جنگل در نور

  کد ملک 3502 مساحت 250 زیربنا 130 خواب 2
 • ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید تریبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3501 مساحت 500 زیربنا 430 خواب 4
 • ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3500 مساحت 240 زیربنا 220 خواب 3
 • ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در چمستان

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در چمستان

  کد ملک 3499 مساحت 230 زیربنا 270 خواب 3
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگل در نور

  ویلا شهرکی

  درمنطقه خوش نشین و شهرکی قرار دارد . خرید دوبلکس جنگل در نور

  کد ملک 3498 مساحت 270 زیربنا 230 خواب 3