خرید آپارتمان ساحلی

 • ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۶تومان

  پلاک دوم ساحل در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران سرخرود با سند مالکیت ، مبله، طبقه 5 و 2 خوابه . خرید آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  کد ملک a117 مساحت زیربنا 108 خواب 2
 • ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  سمت خط دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود با سند مالکیت طبقه 5 و 2 خوابه . خرید آپارتمان سمت خط دریا در سرخرود

  کد ملک a116 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا ساحلی در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در سرخرود مازندران و در پلاک اول سمت ساحل سند مالکیت 3 خوابه . خرید آپارتمان دید به دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a115 مساحت زیربنا 170 خواب 3
 • ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک دوم ساحل در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی فروشی در شمال کشور در استان مازندران شهرستان سرخرود در پلاک دوم از سمت ساحل 2 خوابه . خرید آپارتمان پلاک دوم ساحل در سرخرود

  کد ملک a114 مساحت زیربنا 80 خواب 2
 • ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به ساحل در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی فروشی در سرخرود مازندران در شمال کشور ، سند مالکیت ، پلاک اول ساحل ، 2 خوابه ، مبله . خرید آپارتمان دید به ساحل در سرخرود

  کد ملک a113 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۱,۰۵۱,۳۵۰,۰۰۰تومان

  چسبیده به دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی در شمال کشور شهرستان سرخرود مازندران با سند تکبرگ، در پلاک اول سمت دریا، مبله . خرید آپارتمان چسبیده به دریا در سرخرود

  کد ملک a112 مساحت زیربنا 163 خواب 3
 • ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  پلاک اول دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی در شمال کشور شهرستان سرخرود مازندران با سند تکبرگ و مبله و در پلاک اول سمت دریا . خرید آپارتمان پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a111 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  دید به دریا ساحلی در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی مبله در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستربا ویوی ساحل دریا . خرید آپارتمان دید به دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a110 مساحت زیربنا 135 خواب 2
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی پلاک سوم در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه با ویوی ساحل دریا . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a109 مساحت زیربنا 90 خواب 2
 • ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی دید دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستر با چشم انداز زیبای ساحل . خرید آپارتمان ساحلی دید دریا در سرخرود

  کد ملک a108 مساحت زیربنا 100 خواب 2
 • ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخ رود در استان مازندران در شمال کشور دو خوابه مستر با چشم انداز زیبای ساحل . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a107 مساحت زیربنا 155 خواب 2
 • ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی مبله در سرخرود در شمال کشور استان مازندران با قیمت مناسب و سند مالکیت تک برگ . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a106 مساحت زیربنا 87 خواب 2
 • ۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران در پلاک دوم از ساحل با استخر جکوزی مشاع . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a105 مساحت زیربنا 85 خواب 2
 • ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود در شمال کشور استان مازندران در پلاک دوم ساحل با استخر جکوزی مشاع . خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود

  کد ملک a104 مساحت زیربنا 80 خواب 2
 • ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی مستقل در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان سرخرود. خرید آپارتمان در سرخرود. آپارتمان ساحلی در سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی در شمال . خرید آپارتمان ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک a103 مساحت زیربنا 155 خواب 3
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان سرخرود. خرید آپارتمان در سرخرود. آپارتمان ساحلی در سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی در شمال . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a102 مساحت زیربنا 373 خواب 5
 • ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان سرخرود.خرید آپارتمان در سرخرود.آپارتمان ساحلی پلاک دوم در خط دریا سرخرود در استان مازندران . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a101 مساحت زیربنا 83 خواب 2
 • ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی پلاک اول در خط دریا سرخرود در استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a100 مساحت زیربنا 244 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان خط دریا پلاک اول در سرخرود استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a99 مساحت زیربنا 400 خواب 3
 • ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی در منطقه ی درویش آباد سرخرود در استان مازندران. آپارتمان ساحلی در درویش آباد سرخرود . خرید آپارتمان درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a98 مساحت زیربنا 65 خواب 1
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a97 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا پلاک اول دریا سرخرود در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان خط دریا پلاک اول در سرخرود استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. . خرید آپارتمان خط دریا پلاک اول دریا سرخرود در سرخرود

  کد ملک a96 مساحت زیربنا 95 خواب 2
 • ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی سرخرود در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  خرید آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی سرخرود در سرخرود

  کد ملک a95 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی 24 متری در فریدونکنار

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی در حوالی فریدونکنار در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان ساحلی در فریدونکنار . خرید آپارتمان ساحلی 24 متری در فریدونکنار

  کد ملک a94 مساحت زیربنا 93 خواب 2
 • ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان واقع در خط دریای سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی مستقل در سرخرود

  کد ملک a93 مساحت زیربنا 140 خواب 3
 • ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود مستقل در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  خرید آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود در استان مازندران. خرید و فروش آپارتمان سمت ساحل خط دریا سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود مستقل در سرخرود

  کد ملک a92 مساحت زیربنا 164 خواب 3
 • ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی در درویش آباد سرخرود در استان مازندران. آپارتمان ساحلی در درویش آباد سرخرود . خرید آپارتمان درویش آباد ساحلی دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a91 مساحت زیربنا 120 خواب 2
 • ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا پلاک اول دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان ساحلی پلاک اول در خط دریا سرخرود در استان مازندران. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. . خرید آپارتمان خط دریا پلاک اول دریا در سرخرود

  کد ملک a90 مساحت زیربنا 140 خواب 2
 • ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان خط دریا فروشی در سرخرود. فروش آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی خط دریا . خرید آپارتمان خط دریا سرخرود دید به دریا در سرخرود

  کد ملک a88 مساحت زیربنا 130 خواب 2
 • ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

  خط دریا ساحلی در سرخرود

  آپارتمان ساحلی

  آپارتمان خط دریا در سرخرود. آپارتمان ساحلی در خط دریا سرخرود. خرید آپارتمان ساحلی خط دریا در سرخرود . خرید آپارتمان خط دریا ساحلی در سرخرود

  کد ملک a87 مساحت زیربنا 170 خواب 3