خرید ویلا روستایی

 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3238 مساحت 200 زیربنا 140 خواب 2
 • ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3162 مساحت 180 زیربنا 120 خواب 2
 • ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا روستایی

  نیم پیلوت نما سنگ سه خوابه . خرید ویلا پیلوت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3258 مساحت 250 زیربنا 143 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در آمل

  کد ملک V3257 مساحت 240 زیربنا 150 خواب 3
 • ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  روستایی در امل

  ویلا روستایی

  فروش ویلا فلت نما سنگ دو خواب . خرید ویلا فلت روستایی در امل

  کد ملک V3213 مساحت 200 زیربنا 90 خواب 2
 • ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلافلت جنگلی در نور

  کد ملک V3253 مساحت 505 زیربنا 100 خواب 2
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلافلت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3251 مساحت 175 زیربنا 70 خواب 2
 • ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلافلت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3249 مساحت 150 زیربنا 70 خواب 2
 • ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلافلت جنگلی در آمل

  کد ملک V3248 مساحت 180 زیربنا 80 خواب 2
 • ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در آمل

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلافلت جنگلی در آمل

  کد ملک V3147 مساحت 250 زیربنا 90 خواب 2
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3244 مساحت 250 زیربنا 190 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید نیم پیلوت جنگلی در نور

  کد ملک V3142 مساحت 240 زیربنا 150 خواب 3
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  ساحلی در نور

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس ساحلی در نور

  کد ملک V3241 مساحت 260 زیربنا 170 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در نور

  کد ملک V3240 مساحت 250 زیربنا 190 خواب 3
 • ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  ویلا دوبلکس استخر دار در منطقه چستان . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3239 مساحت 260 زیربنا 250 خواب 3
 • تومان

  روستایی در نور

  ویلا روستایی

  فروش ویلا تریبلکس نما سنگ چهار خواب . خرید ویلا تریبلکس روستایی در نور

  کد ملک V3211 مساحت ۳۰۰ زیربنا ۳۰۰ خواب ۴
 • تومان

  روستایی در نور

  ویلا روستایی

  فروش ویلا دوبلکس نما سنگ سه خواب . خرید ویلا دوبلکس روستایی در نور

  کد ملک V3210 مساحت ۲۵۰ زیربنا ۱۴۰ خواب ۳
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلافلت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3238 مساحت 180 زیربنا 80 خواب 2
 • ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3237 مساحت 230 زیربنا 180 خواب 3
 • ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3256 مساحت 300 زیربنا 220 خواب 4
 • تومان

  شهرکی در چمستان

  ویلا روستایی

  فروش ویلا دوبلکس نما سنگ سه خواب . خرید ویلا شهرکی در چمستان

  کد ملک V3209 مساحت ۲۳۰ زیربنا ۱۸۰ خواب ۳
 • تومان

  شهرکی در نور

  ویلا روستایی

  فروش ویلا دوبلکس نما سنگ سه خواب . خرید ویلا شهرکی در نور

  کد ملک V3208 مساحت ۲۶۰ زیربنا ۱۶۰ خواب ۳
 • ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3235 مساحت 180 زیربنا 90 خواب 2
 • ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلافلت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3234 مساحت 130 زیربنا 80 خواب 2
 • ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3233 مساحت 170 زیربنا 80 خواب 2
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3232 مساحت 220 زیربنا 120 خواب 2
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3231 مساحت 230 زیربنا 185 خواب 3
 • ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3230 مساحت 330 زیربنا 170 خواب 3
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3227 مساحت 250 زیربنا 240 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3226 مساحت 200 زیربنا 200 خواب 3