خرید ویلا روستایی

 • ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3233 مساحت 180 زیربنا 90 خواب 2
 • ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلافلت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3232 مساحت 130 زیربنا 80 خواب 2
 • ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3231 مساحت 170 زیربنا 80 خواب 2
 • ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3230 مساحت 220 زیربنا 120 خواب 2
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3229 مساحت 230 زیربنا 185 خواب 3
 • ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید نیم پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3228 مساحت 330 زیربنا 170 خواب 3
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3227 مساحت 250 زیربنا 240 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3226 مساحت 200 زیربنا 200 خواب 3
 • ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3225 مساحت 260 زیربنا 160 خواب 3
 • ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3224 مساحت 220 زیربنا 120 خواب 2
 • ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3122 مساحت 266 زیربنا 170 خواب 3
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3220 مساحت 240 زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3219 مساحت 220 زیربنا 200 خواب 3
 • ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در نور

  کد ملک V3218 مساحت 300 زیربنا 200 خواب 3
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان

  کد ملک V3217 مساحت 240 زیربنا 190 خواب 3
 • ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا روستایی

  دوبلکس شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3216 مساحت 250 زیربنا 240 خواب 3
 • ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا دوبلکس جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3215 مساحت 300 زیربنا 240 خواب 3
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلا پیلوت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3214 مساحت 200 زیربنا 140 خواب 3
 • ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک v3213 مساحت 240 زیربنا 155 خواب 2
 • ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3210 مساحت 170 زیربنا 70 خواب 2
 • ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3208 مساحت 170 زیربنا 90 خواب 2
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3207 مساحت 170 زیربنا 70 خواب 2
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در چمستان

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا فلت جنگلی در چمستان

  کد ملک V3205 مساحت 80 زیربنا 170 خواب 2
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  یه محیط شهرکی لوکیشین عالی . خرید ویلافلت جنگلی در نور

  کد ملک V3204 مساحت 150 زیربنا 80 خواب 2
 • ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا پیلوت جنگلی در نور

  کد ملک V3203 مساحت 180 زیربنا 80 خواب 2
 • ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  روستایی در نور

  ویلا روستایی

  فروش ویلا دوبلکس نما سنگ استخردار . خرید ویلا دوبلکس روستایی در نور

  کد ملک V3202 مساحت 300 زیربنا 250 خواب 3
 • ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در نور

  ویلا روستایی

  همکف شهرکی در منطقه جنگلی زمین داخل بافت . خرید ویلا پیلوت جنگلی در نور

  کد ملک V3201 مساحت 230 زیربنا 90 خواب 2
 • ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در امل

  ویلا روستایی

  فروش ویلا فلت نما سنگ حیاط دار سه خواب . خرید ویلا فلت جنگلی در امل

  کد ملک V3186 مساحت 300 زیربنا 140 خواب 3
 • ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا روستایی

  فروش ویلاباغ فلت استخردار سه خواب . خرید ویلا فلت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3179 مساحت 400 زیربنا 140 خواب 3
 • ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

  جنگلی در محمودآباد

  ویلا روستایی

  فروش ویلا نیم پیلوت نما سنگ سه خواب . خرید ویلا پیلوت جنگلی در محمودآباد

  کد ملک V3178 مساحت 240 زیربنا 160 خواب 3